Algemene voorwaarden

Jan schellekens > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van bedrijfskundige adviesdiensten.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van bedrijfskundige adviesdiensten.
1.3 Opdrachtnemer: Schellekens Directiepartner (hierna: “SD”)
1.4 Partijen: opdrachtgever en SD.
1.5 Schade: directe schade als gevolg van de door SD verrichte werkzaamheden alsmede indirecte schade, zoals gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, letselschade, immateriële schade, rente, kosten en door derden geleden schade.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met SD, tenzij voorafgaand aan de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan SD verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijke van de hand gewezen.

Artikel 3 Opdracht en levertijd

1. Een Opdracht komt eerst tot stand nadat deze door SD is aanvaard.
2. Iedere Opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SD. SD is evenwel bevoegd om werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van SD geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
3. SD zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de onder beroepsgenoten geldende eisen van zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. SD staat niet in voor het bereiken van het door Opdrachtgever beoogde resultaat, in het bijzonder niet in geval van werkzaamheden op het gebied van organisatieadvies, interim – en crisismanagement en bestuur.
4. De door SD opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever SD schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn voor de nakoming te stellen van in elk geval 8 werkdagen.

Artikel 4 Crisis- of interim-management en bestuur

Indien de opdracht betrekking heeft op het door SD verrichten van crisis- of interim-managementwerkzaamheden en bestuur, is Opdrachtgever verplicht om op eigen kosten ten behoeve van SD een afdoende – desgevraagd vooraf door SD te accorderen – beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en gedurende de gehele duur van de opdracht in stand te houden.
De Opdrachtgever is jegens SD verplicht om de verschuldigde premies telkens tijdig te voldoen. Op het eerste verzoek van SD dient de Opdrachtgever aan SD de polis en bewijsstukken van premiebetaling aan SD over te leggen.

Artikel 5 Declaratie

1. Voor de uitvoering van een Opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden verstaan de aan derden betaalde of te betalen kosten. Onder kantoorkosten worden begrepen porti-, papier-, kopieer-, telefoon-, telefax-, e-mail-, reis- en verblijfkosten alsmede kosten voor de inzage van registers of databanken.
2. SD is bevoegd om het door de Opdrachtgever op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. SD is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse afrekening of de eindafrekening van de opdracht.
4. Behoudens voorzover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal SD aan de Opdrachtgever op uurbasis declareren. Voorzover de hoogte van het uurtarief niet is overeengekomen, zal SD voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht, het door SD voor dat kalenderjaar gehanteerde basisuurtarief in rekening brengen. Het basisuurtarief kan elk kalenderjaar door SD worden verhoogd met een door SD zelf vast te stellen percentage.
5. De administratie van SD die betrekking heeft op de aard en tijdsduur van verrichte werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten, strekt tegenover de opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling van declaraties van SD dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijnen van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente in de zin van artikel 6; 119a BW.
3. Indien SD invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De invorderingskosten worden gesteld worden op 15% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00 en worden vermeerderd met de verschotten.

Artikel 7 Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart SD voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien Opdrachtgever aan SD informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door SD verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buitens de invloed van SD vallen. Ofschoon de Opdracht door SD naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan SD derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
2. SD is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van SD voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de SD voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij Opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Indien een gerechtelijke uitspraak bedoelde omvang terzijde stelt, zal een schade-uitkering beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door SD afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.
3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in leden 1 en 2 gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SD.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar ter beschikking gestelde gegevens. SD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. SD aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische gegevensbestanden, waar onder handboeken en/of online – databanken, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat. SD aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van op de websites van SD vermelde gegevens en/of “links”.
5. SD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de Opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, zakelijke dienstverleners, deurwaarders en/of deskundigen. SD is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken terzake de door deze derde(n) gemaakte fouten aan de Opdrachtgever over te dragen.
6. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 9 Adreswijziging

1. SD is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de Opdrachtgever te beschouwen. De Opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan SD door te geven.
2. Indien de Opdrachtgever niet langer een voor SD bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is SD bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

Artikel 10 Opschorting en zekerheidstelling

1. SD is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige enddeclaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden
2. SD is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de Opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, op te schorten totdat al het door de opdrachtgever verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.
3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is SD te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties.

Artikel 11 Het dossier

1. Indien en voorzover de van de Opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling van de zaak, niet door de Opdrachtgever zijn terug genomen, zullen de onder berusting van SD gelaten bescheiden, tot uiterlijk 5 jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden bewaard.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is SD bevoegd om het dossier en alle zich hier in bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
3. SD aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, over stroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van SD uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,00

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. SD behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op alle methodieken, producten en diensten die voor of tijdens de uitvoering van de opdracht door SD (of haar licentiegever) zijn ontwikkeld of die tijdens de uitvoering van de opdracht door SD worden gebruikt en die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht
2. Alle door SD aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ondernemingsplannen, alsmede programmatuur, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het gebruik door de Opdrachtgever te uitvoering van de opdracht en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of op enigerlei wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 13 Verjaring

Elk vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens SD verjaart na verloop van zes maanden na de laatste factuurdatum.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. De rechtsverhouding tussen SD en de Opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de in het arrondissement van de vestigingsplaats van SD bevoegde Nederlands rechter, tenzij dwingend recht zich tegen de forumkeuze zou verzetten.